Harita
Anasayfa
Forum
    SMMM Stajer adayları
        19 KASIM 2011 SORU ÇÖZÜMLERİ..
  19 KASIM 2011 SORU ÇÖZÜMLERİ..  
#0

19 KASIM 2011 SORU ÇÖZÜMLERİ
MALİYET MUHASEBESİ

2011/3/36.SORU AD Üretim İşletmesi'nin, üretmekte olduğu
makine için gerekli olan hammaddeye ilişkin
Şubat ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:
Satın Alınan Kullanılan
Dönem Başı Stoku 4.000 kg x 90 TL/kg
2 Şubat 1.500 kg
19 Şubat 1.500 kg x 100 TL/m
27 Şubat 2.500 kg
İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar
(FİFO) yöntemine göre değerlemektedir.
Bu bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı
sonundaki hammadde stoklarının maliyeti
kaç TL dir?
A) 135.000
B) 150.000
C) 175.000
D) 235.000
E) 250.000


2011/3/36.SORU ÇÖZÜM
1500 * 90 = 135000 2 şubat h.md. kullanım
2500 * 90 = 225000 27 şubat h.md. kullanım
----------------------
4000 birim DBMStok tamamı kullanılmış.

Kalan, Henüz kullanılmayan, Stok halindeki miktar 19 Şubat 1500 * 100 = 150000 TL.


----------------------------------------------------------------------------------------------
2011/3/37.SORU “R” Üretim İşletmesinin yıllık satış tutarı ve
maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Satışlar 450.000 TL
Toplam Sabit Maliyetler 150.000 TL
Birim Satış Fiyatı 15 TL
Birim Değişken Maliyet 6 TL
Bu bilgilere göre, işletmenin güvenlik marjı
tutarı kaç TL dir?
A) 100.000
B) 150.000
C) 200.000
D) 250.000
E) 300.000


2011/3/37.SORU ÇÖZÜM
BBN Sat. Tut = 150000/ ((15-6)/15))
= 250000

Güvenlik marjı = 450000-250000=200000 TL'dir.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/38.SORU “L” Üretim İşletmesinin yıllık 10.000 birim satış
hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki
gibidir:
Birim satış fiyatı 25 TL
Birim değişken maliyet 17,5 TL
Toplam sabit maliyetler 50.000 TL
Bu bilgilere göre, satış fiyatının %10
azaltılması durumunda, işletmenin mevcut
fiyatta sağladığı toplam kârı elde etmesi için
satış miktarı kaç birim olmalıdır?
A) 12.500
B) 15.000
C) 17.500
D) 20.000
E) 30.000


2011/3/38.SORU ÇÖZÜM
Kâr= Katkı Payı * Satış Mik. - Sab. mal
= (25-17,5) * 10000 - 50000
Kâr= 25000

25*10/100 = 2,5 ==> 25-2,5 = 22,5 yeni br. satış fiyatı olmakta.

Kâr = (22,5-17,5)*Satış Mik - Sab Mal.
25000 = 5*Satış mik - 50000
75000 = 5*Satış mik
15000 = Satış miktarı

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/39.SORU Safha (evre) maliyet sistemini İlk Giren İlk Çıkar
(FİFO) yöntemiyle birlikte uygulayan bir üretim
işletmesinde, miktar hareketlerine ve yarı mamul
stoklarının tamamlanma derecelerine ait bazı
bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tamamlanma Derecesi
Miktar Hareketleri Hammadde Şekillendirme
Dönembaşı
yarı mamul stokları 15.000 Birim %100 %60
Üretimine yeni
başlanan 50.000 Birim
Üretimi tamamlanan 60.000 Birim
Dönem sonu yarı
mamul stokları 5.000 Birim %100 %40
Bu bilgilere göre, işletmenin şekillendirme
açısından toplam eşdeğer ürün miktarı kaç
birimdir?
A) 48.000
B) 51.000
C) 53.000
D) 54.000
E) 56.000


2011/3/39.SORU ÇÖZÜM
DBYMStok * Tamamlanma Derecesi = 15000 * 60/100 = 9000
Tamamlanan + DSYMStok*Tamamlanma Derecesi = 60000 + 5000*40/100 = 62000
62000 - 9000 = 53000 = toplam eşdeğer ürün miktarı.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/40.SORU Üretim kapasitesi 12.000 birim olan bir işletme
dönemde 4.800 birim üretim yapmış ve çeşitli
maliyet sistemlerine göre maliyetler aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır:
Tam maliyet sistemine göre 60.000 TL
Değişken maliyet sistemine göre 52.000 TL
Normal maliyet sistemine göre 55.200 TL
Asal maliyet sistemine göre 43.000 TL
Bu bilgilere göre işletmede sabit genel üretim
maliyeti kaç TL dir?
A) 3.200
B) 4.800
C) 8.000
D) 9.000
E) 9.600


2011/3/40.SORU ÇÖZÜM

Asal mal = DİMM + DİG = 43000

Değ. GÜG = DİMM + DİG + DGÜG
52000 = 43000 + DGÜG
9000 = DGÜG

Tam Mal. Sis = DİMM + DİG + GÜG (sgüg+ dgüg)
60000 = 43000 + 9000 + sgüg
8000 = sgüg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/41.SORU Aşağıdakilerden hangisi gömlek üreten bir
işletmede genel üretim maliyetlerinden biri
değildir?
A) Ustabaşı ücreti
B) Bakımonarımişçilikleri
C) Pazarlama elemanı ücreti
D) Makara ipliği
E) Dikiş makinesi amortismanı

------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/42.SORU Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Mamuller Miktar (kg) Satış Tutarları(TL)
A 250 80.000
B 500 70.000
C 350 100.000
TOPLAM 1.100 kg 250.000 TL
Bu bilgilere ve satış değeri yöntemine göre
150.000 TL birleşik maliyetten “A” mamulüne
kg başına düşen pay kaç TL dir?
A) 192
B) 200
C) 212
D) 246
E) 315


2011/3/42.SORU ÇÖZÜM

Br. Mal / Top. Fiziki Ölçüler * İstenen Kalem
150000 / 250000 * 80000 = 48000 A mam. maliyeti
48000 / 250 = 192 A mam. br. maliyeti

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/43.SORU Eksik ya da fazla yüklenen genel üretim
maliyeti, özellikle bu tutarın yüksek tutarları
içermediği ya da üretilen ürünlerin hemen
hemen hepsinin satılmış olduğu durumlarda
aşağıdakilerden hangi hesap kullanılarak
düzeltilir?
A) Yarı Mamul ÜretimHesabı
B) Genel ÜretimMaliyeti Yansıtma Hesabı
C) Genel ÜretimMaliyeti Hesabı
D) Mamuller Hesabı
E) Satılan Mamul Maliyeti Hesabı

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/44.SORU FİFO yöntemine göre, birim eşdeğer
maliyetler hammadde açısından 3,19 TL ve
şekillendirme açısından 2,12 TL olan bir
işletmede, dönembaşı ve dönemiçi olmak
üzere toplam üretim maliyetleri 122.125 TL
dir. Bu işletmede dönemsonu yarı
mamullerinin eşdeğer birimleri hammadde
açısından 5.000 eşdeğer birim ve
şekillendirme açısından 1.250 eşdeğer ise
içinde bulunulan dönemde tamamlanan
mamullerin maliyeti kaç TL dir?
A) 106.435
B) 105.700
C) 103.525
D) 102.282
E) 101.527


2011/3/44.SORU ÇÖZÜM
Ham Mad = 5000 * 3,19 = 15950
Şekillendir = 1250 *2,12 = 2650
Toplam = 18600
122125-18600 = 103525

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/45.SORU Sipariş maliyet sisteminde kullanılan sipariş
maliyet kartının temel fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk merkezlerini belirlemek
B) Mamul miktarını belirlemek
C) Mamullerin üretilmesinde izlenen adımları
belirlemek
D) Giderleri mamul partileri itibariyle izlemek
E) Üst yönetimi bilgilendirmek

--------------------------------------------------------------------------------------------------


MALİ ANALİZ

2011/3/46.SORUİşletmenin nakit ve nakit benzerleri
varlıklardan oluşan hazır değerleri ile geçici
yatırım amacıyla aldığı her an satılabilir
durumdaki menkul kıymetlerinin kısa vadeli
borçları karşılama gücünü gösteren oran
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cari oran
B) Kaldıraç oranı
C) Likidite oranı
D) Asit test oranı
E) Nakit oranı

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/47.SORU Bir işletmenin "Faizleri Karşılama Oranı 275"
olarak hesaplanmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) İşletme uygun olmayan koşullarda
borçlanmıştır.
B) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyi
değildir.
C) İşletme kısa vadeli borç yerine uzun vadeli
borç kullanmıştır.
D) İşletme varlıklarının finansmanında ağırlıklı
olarak öz kaynak kullanmıştır.

E) İşletme borçlarını yılda 275 kez
ödeyebilmektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/48.SORU Bir üretim işletmesinde bilanço kalemlerine
ilişkin dikey yüzdeler hesaplandığında
"dönem net kârı" kaleminin dikey yüzdesi
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Dönem net kârının rakip işletmelerin
bilançolarına göre nispi önemini
B) Dönem net kârının bilanço toplamı ve net
satışlar karşısındaki nispi önemini
C) Dönem net kârının toplam kaynaklar
içindeki nispi önemini

D) Dönem net kârının net satışlar karşısındaki
nispi önemini
E) İşletmenin satışlara göre kârlılığının yeterli
olup olmadığını

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/49.SORU Bir ticaret işletmesinde ticari alacak devir
hızı 12 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) İşletme alacaklarını ortalama 30 günde bir
tahsil edebilmektedir.

B) İşletme 12 günde bir satış yapabilmektedir.
C) İşletmenin satışlarının kârlılığı düşüktür.
D) İşletme alacaklarını ortalama 12 günde
tahsil edebilmektedir.
E) İşletmede atıl stok vardır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/50.SORU Aşağıdakilerden hangisi işletmenin likidite
yapısındaki zayıflığın bir göstergesidir?
A) Kısa vadeli yabancı kaynakların
özkaynaklardan fazla olması
B) Net çalışma sermayesinin negatif olması
C) Dönen varlıklarda azalış olması
D) Özkaynakların yabancı kaynaklardan az
olması
E) Duran varlıkların dönen varlıklardan fazla
olması

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/51.SORU Satışları 40.000 TL, sürekli sermayesi 14.000
TL, aktif devir hızı 2 ve cari oranı 2,5 olan bir
işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL dir?
A) 9.000
B) 10.000
C) 13.000
D) 14.000
E) 15.000


2011/3/51.SORU ÇÖZÜM

Satışlar/ Aktif = 2 ==> 40000 / Aktif = 2 ==> Aktif top = 20000
Aktif - Sür. Serm = KVYK ==> 20000-14000 = 6000 = KVYK
Dön var / KVYK = 25/10 ==> Dön var / 6000 = 25/10 ==> Dön Var = 15000
Net çal. serm = Dön var - KVYK = 15000 - 6000 = 9000 TL

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/52.SORU Bir işletmenin dönem net kârı 2.000 TL, aktif
kârlılığı %10, sürekli sermayesi 14.000 TL ve
cari oranı 2 dir.
Bu bilgilere göre işletmenin duran varlıkları
kaç TL dir?
A) 4.000
B) 5.000
C) 6.000
D) 7.000
E) 8.000


2011/3/52.SORU ÇÖZÜM
Dön. Net. Kar / Akt. = 10/ 100
2000 / Akt. = 10/100
Aktif = 20000
Aktif - Sür. Serm = KVYK
20000-14000 = 6000 = KVYK
dön var / KVYK = 2 ==> dön var / 6000 = 2 ==> dön var = 12000
Aktif - Dön var = 20000 - 12000 = 8000 = Duran Varlık

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/53.SORU Olağan dışı gelir ve giderleri olmayan bir
işletmenin net satışları 50.000 TL, finansman
giderlerine ilişkin dikey yüzde %3 ve dönem
kârı veya zararına ilişkin dikey yüzde %2 ise
vergi ve faiz öncesi kâr kaç TL dir?
A) 1.000
B) 1.500
C) 2.000
D) 2.500
E) 3.000


2011/3/53.SORU ÇÖZÜM
Finans. Gid / Net Satış = 3/100
Fin. Gid / 50000 = 3/100 ==> finansman gider = 1500

Dönem N. Karı / Net Satış = 2/100
Dön.Karı / 50000 = 2/100 ==> Dönem net karı = 1000

1500+1000 = 2500 vergi ve faiz öncesi kar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/54.SORU Hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse
başına özsermaye değerinin kaç katı
olduğunu ifade eden oran aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Temettü (Kar payı) oranı
B) Kâr dağıtımoranı
C) Piyasa değeri/Defter değeri oranı
D) Fiyat/Kazanç oranı
E) Nakit akış oranı

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/3/55.SORU Cari oranın 3 olması aşağıdakilerden
hangisini ifade etmez?
A) İşletme kriz döneminde elindeki dönen
varlıkları likide dönüştürerek kısa vadeli
borçlarını kolayca ödeyebildiğini
B) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı
olduğunu

C) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün
yüksek olduğunu
D) İşletmenin dönen varlıkları kısa vadeli
yabancı kaynaklarından fazla olduğunu
E) Her bir liralık kısa vadeli borca karşılık üç
liralık dönen varlık mevcudu olduğunuCENNET UCUZ DEĞİL , CEHENNEM DE LÜZUMSUZ DEĞİL !!!


        Yiğit
Normal Üye!
Rep Gücü : 127 [+]
Nerden : Belirtilmedi
Yaş : 34
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 39,4
Tecrübe : % 1
Güç : % 40,4
Son Giriş : 5/14/2012  36:16 PM
Bookmark and Share 22.02.2012 11:38:40
Hızlı Mesaj
Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz