Harita
Anasayfa
Forum
    Diğer Makaleler
        Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri..
  Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri..  
#0


Konu: Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler kanunun 45. Maddesi olağan genel kurul toplantılarının yılın ilk altı ayı içinde yapılmasının zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen yönetim kurulu üyeleri için, cezai sorumluluk öngörülmüştür.

Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri üç aşamadan oluşmaktadır

•   Genel Kurul öncesinde yapılacak işlemler
•   Genel Kurul sırasında yapılacak işlemler
•   Genel Kurul sonrası yapılacak işlemler

Genel Kurul öncesinde yapılacak işlemler

1.   Bilanço ve Gelir gider farkı hesabının çıkarılması

Türk Ticaret Kanununun 70. Maddesinin son fıkrasında yevmiye defterinin kapanış tasdiklerinin ocak ayı sonuna kadar yaptırılması öngörülmektedir.Kooperatifin bir yıllık faaliyetinin bir özeti niteliğinde olan bilanço ve gelir gider farkı hesabının senenin bitmesini müteakip bir ay içinde çıkarılması gerekmektedir.

2.   Genel Kurul kararı alınması ve gündemin belirlenmesi

Genel kurulun toplantıya çağrılması, özel durumlar dışında yönetim kuruluna ait bulunmaktadır. Bu nedenle Genel kurul yapılabilmesi için yönetim kurulunun toplantının yapılacağı yer, tarih ve saati belirlediği bir karar alması gerekmektedir.

3.   Denetim Kurulunun yıllık denetim kurulu raporunu hazırlaması

Denetim Kurulu tarafından en az toplantıdan 15 gün önce denetim kurulu raporunun bakanlığın belirlendiği şablona uygun olarak hazırlanıp kooperatif yönetimine teslim edilmesi gerekmektedir.

4.   Ortaklar cetveli ( Hazir-un listesi) hazırlanması

Kooperatifler için hazırlanmış olan örnek ana sözleşmelerde ortaklar cetvelinde bulunması gereken asgari bilgiler gösterilmiş olup buna göre cetvelde her ortağın ortaklık numarası, isim ve ikametgah adresi ile asaleten ve vekaleten imza sütunlarının bulunması gerekmektedir.

5.   Ortakların toplantıdan haberdar edilmesi

Kooperatifler kanunun 45.maddesi çağrı şeklinin ana sözleşmede gösterilmesini ön koşul olarak sunmuştur. Bakanlık tarafından hazırlanan örnek ana sözleşmelerde  ortakların genel kuruldan haber edilmesi için

o   Taahhütlü Mektup
o   Gazete ilanı
o   Gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adetler
o   İmza karşılığı elden tebligat

Usüllerini saymıştır. Çağrıda toplantının yapılacağı tarih, yer ve saati ile gündemin belirtilmesi zorunlu olup, çağrının toplantı tarihinden en az 30 gün, en fazla 2 ay içinde yapılması gerektiği örnek ana sözleşmelerde gösterilmiştir.

6.   Bilanço ve gelir gider cetvelinin incelemeye sunulması


1163 Sayılı kooperatifler kanunun 24. Maddesi, yönetim kurulunun yıllık çalışma raporu ve bilanço ile denetim kurulu raporunun aynı kanunun 66. Maddesine göre düzenleyecekleri raporu, genel kurul toplantısından en az 15 gün önceden kooperatif merkezinde hazır bulundurulması ve isteyen ortaklara birer suretinin verilmesi gerekmektedir. (KK 24)

7.   Bakanlığa bilgi verilmesi ve temsilci isteği

Kooperatifler kanununun 87. Maddesi, genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulmasını öngörmüş bulunmaktadır. Buna göre ilgili bakanlığa yazılı bilgi vererek temsilci istenmesi gerekmektedir. Temsilci isteğinde yazılacak dilekçe de mutlaka toplantının yer, tarih ve saatinin yazılı olması gerekmektedir.

Genel Kurul sırasında yapılacak işlemler


1.   Ortaklar cetvelinin ( Hazir-un listesi) imzalanması

Genel kurul toplantısının açılabilmesi, ana sözleşmelerde gösterilen çoğunluğun hazır olmasına bağlıdır. Bu çoğunluğun kanıtlayabilecek ve hangi ortakların asaleten, hangilerinin vekaleten katıldığını belirleyecek bu cetvelin toplantıya girişte özenle imzalatılması gerekmektedir. Liste üzerinden asaleten ve vekaleten imzalar ayrı ayrı sayılarak, çoğunluğun varlığı anlaşıldığında toplantı açılmalıdır.

2.   Vekâletnamelerin kontrolü

Kooperatifler kanunun 49. Maddesine göre bir ortak kendisini ancak başka bir ortakla veya eşi ve birinci derece akrabaları vasıtası ile temsil ettirebilir. Vekâletnameler toplantı açıldıktan sonra divana teslim edilmelidir.

3.   Genel Kurul tutanağının düzenlenmesi

Genel Kurul toplantı tutanağı toplantı anında 5 suret olarak yazılarak divan kurulu ile bakanlık temsilcileri tarafından toplantı bitiminde imzalanması gerekmektedir.


Genel Kurul sonrası  yapılacak işlemler

1.   Yönetim Kurulunun görev bölüşümü kararı alması

Genel Kurul toplantısında  eğer organ seçimleri yapılmış ise yönetim kuruluna seçilenler, kendi aralarında toplanarak görev bölümü yapmaları gerekmektedir. Bakanlık tarafından hazırlanan örnek ana sözleşmelere göre görev bölüşümü; başkan, ikinci başkan, katip üye ve muhasip üye unvanları ile gerçekleşir. Bu durum karar defterine yazılarak yönetim kurulu üyelerince imzalanmalıdır.2.   Temsil ve İlzam yetkisi kararı alınması

Görev bölüşümü işlemini takiben yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve ilzama yetkili olan kişileri belirler. Bu karar eğer var veya atanacak ise yetkili kooperatif müdür ve personelini de kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bu kararda iki imzanın yetkili olması esastır.3.   Genel Kurul evraklarının bakanlığa ve Ticaret sicil memurluğuna verilmesi ve tescile tabi husus var ise tescil ettirilmesi

Genel kurul tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde toplantı çağrısının usülüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklık cetveli ve genel kurul tutanağı ve diğer belgeler ile ticaret sicil memurluğuna verilerek gerekli tescil işlemi gerçekleştirilir.


4.   Toplantıda bulunan ve bulunmayan ortakların özellikle genel kurulda alınan kararlardan haberdar edilmesini teminen yazılı bilgi verilmesi

Kooperatifler kanunu açısından zorunluluk bulunmamasına rağmen ortak bilgilendirme yazısının bütün ortaklara gönderilmesinde kooperatifin iş ve işlemlerini gerçekleştirmesi açısından faydalı olduğunu düşünmekteyiz.

5.   Hükümet Komiserlerine ödenen ücretlerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp bağlı bulunulan vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilmesi

İstanbul Vergi Dairesi başkanlığının 09.07.2008 Tarihli özelgesine istinaden “ Toplantılarda bulunacak sanayi ve ticaret bakanlığı komiserleri hakkında yönetmelik’in 34. Maddesi hükmü uyarınca hükümet komiserlerine ödenen ücretlerin 193 sayılı gelir vergisi kanunun 61,94,96,97,103 ve 104. Maddeleri gereğince gelir vergisi tevkifatına tutularak bağlı bulunulan vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarızDoğruların Yemin Etmeye İhtiyacı Yoktur.


        Necip DENİZ
Normal Üye!
Rep Gücü : 0 [+]
Nerden : Belirtilmedi
Yaş : 39
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 34,3
Tecrübe : % 4,3
Güç : % 38,6
Son Giriş : 19.09.2014 09:45:11
Bookmark and Share 26.12.2011 16:08:05
Hızlı Mesaj
Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz